Karjerui NE! Mes kovojame Apie karjerą Margionys Kontaktai Balsai
8101
9

 

UAB „Baltijos karjerai" užsakymu UAB „Ekokonsultacijos" parengė planuojamos ūkinės (PŪV) veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą. Čia nurodoma, kad 60 ha plote esančiame keli šimtai metrų nuo Margionių kaimo, per ateinančius 100 metų bus kasmet iškasama apie 100 tūkstančių m3 smėlio ir žvyro. Teigiama, kad 3-4 sunkvežimiai į valandą, ištisus metus veš smėlį ir žvyrą - neišvengiamai link Druskininkų miesto ir pro Dzūkijos nacionalinį parką.

 

Margionių, Darželių ir Musteikos kaimų gyventojai kategoriškai nepritaria UAB „Baltijos karjerai" planuojamai ūkinei veiklai - Kabelių žvyro ir smėlio telkinio eksploatacijai.

 

Mūsų nuomone, pagrindiniai PAV proceso ir dokumento susijusio su planuojama UAB „Baltijos karjerai" ūkine veikla - Kabelių žvyro ir smėlio telkinio eksploatacijos - trūkumai yra šie:

 

  • PAV procesas vyksta ir ūkinės veikla planuojama nors šioje teritorijoje nėra baigtas žemės nuosavybės atstatymo teisėtiems savininkams procesas
  • Potencialus neigiamas PŪV poveikis turistų srautams nėra įvertintas
  • Potencialus neigiamas PŪV poveikis kultūros paveldo Margionių ir Kapiniškių kaimuose puoselėjimui nėra įvertintas
  • Nors galimas reikšmingas poveikis keliams, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (VĮ „Alytaus regiono keliai") nėra vertinimo subjektas
  • Nėra tinkamai įvertinta kaip planuojama ūkinė veikla užtikrins visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką (ypač tais atvejais kai realizuojama produkcija bus kraunama į geležinkelio vagonus, bus gabenama per Margionių kaimą ir t.t.)
  • Nors galimas reikšmingas poveikis Druskininkų strateginės plėtros prioritetinių krypčių išsakytų Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 m. strateginiame plane įgyvendinimui, Druskininkai nėra PAV subjektas
  • Nors galimas reikšmingas poveikis miškams ir miškų ūkiui, Generalinė miškų urėdija (Druskininkų miškų urėdija) nėra vertinimo subjektas
  • Galimas PŪV poveikis biologinei įvairovei įvertintas nekompetentingai ir paviršutiniškai, poveikis įgyvendinant greta esančių saugomų teritorijų tikslus nėra įvertintas, ir poveikis gamtiniam karkasui, įskaitant ir poveikį Dzūkijos NP buferinei zonai, nėra išanalizuotas

 

Mūsų nuomone, aukščiau išvardintų ir visos eilės kitų neigiamų šios potencialios ūkinės veiklos aspektų neatsveria UAB „Baltijos karjerai" ir UAB „Ekokonsultacijos" argumentai, kad bus sukurtos 3-5 naujos darbo vietos ir „verslo plėtra Varėnos rajone ... turės teigiamos įtakos ir ekonominei rajono situacijai". Manome, kad, viena vertus, tiek pat ar daugiau potencialių darbo vietų Margionys ir aplinkiniai kaimai gali prarasti pablogėjus šios vietovės patrauklumui rekreacijai. Kita vertus - mūsų vertinimu, pagal Lietuvos Respublikos Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 4, 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo bei 4 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymą (2009 m. liepos 23 d. Nr. XI-400), siūlomoms eksploatacijos apimtims, per metus į valstybės biudžetą už iškasamus resursus būtų surenkama apie 50-60 000 lt. Mokesčių. Tik 10% šios sumos patenka į savivaldybės biudžetą - viso 5-6 000 lt per metus. Mūsų nuomone, šios gautos pajamos tikrai neprilygs nuostoliams kuriuos patirs rajono ekonomika, bei gyventojų gerovė, karjerui pradėjus veiklą.